Algemene voorwaarden

Voor ieder die bij zaken van ons kantoor betrokken is, gelden de volgende algemene voorwaarden, die tevens op ons kantoor ter inzage liggen.

1. Rechtsvorm en doel

Palmen & Dassen notarissen is een in de vorm van een maatschap uitgeoefende onderneming, die als doel heeft het ambt van notaris(sen) uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin. Daarbij laat Palmen & Dassen notarissen zich bijstaan door (rechts)personen die door Palmen & Dassen notarissen bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden ingeschakeld.

2. Opdracht

Indien een persoon, waaronder hierna ook begrepen een rechtspersoon, van Palmen & Dassen notarissen een schriftelijk bericht, waaronder begrepen een bericht per e-mail, heeft ontvangen, waaruit direct of indirect blijkt dat Palmen & Dassen notarissen ervan uitgaat een opdracht van deze persoon te hebben ontvangen en deze persoon vervolgens op dit bericht reageert, zonder deze opdracht uitdrukkelijk te betwisten, dan wordt deze opdracht geacht door deze persoon te zijn gegeven en mag Palmen & Dassen notarissen hiervan uitgaan. Onder het vorenstaande zijn onder andere ook de gevallen begrepen waarin een persoon een vragenformulier, personaliaformulier, kopie-legitimatiebewijs of andere stukken doet toekomen aan Palmen & Dassen notarissen en laatstgenoemde er redelijkerwijs van uit mag gaan dat deze toezending plaatsvindt in verband met een door deze persoon verleende of te verlenen opdracht. Alle opdrachten van cliënten beschouwt Palmen & Dassen notarissen als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden voor zover mogelijk uitgesloten.

3. Tarief

Bij een opdracht geldt het tarief dat Palmen & Dassen notarissen gebruikelijk hanteert bij een soortgelijke opdracht en zoals Palmen & Dassen notarissen dit kan overleggen/aantonen uit haar gegevens/administratie, tenzij met een opdrachtgever speciale afspraken zijn gemaakt en deze blijken uit een schriftelijk stuk, waaronder begrepen een e-mailbericht. Palmen & Dassen notarissen heeft het recht de door haar gehanteerde basis uurtarieven en de door haar gehanteerde vaste tarieven te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 15%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt één maand nadat de tariefsverhoging kenbaar is gemaakt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze in het ongelijk wordt gesteld.

4. Beperking aansprakelijkheid

Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Palmen & Dassen notarissen afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Palmen & Dassen notarissen in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of op een andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Palmen & Dassen notarissen aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Palmen & Dassen notarissen afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Palmen & Dassen notarissen in verband met die verzekering draagt.
Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een derde (rechts)persoon, die op geen enkele wijze aan Palmen & Dassen notarissen verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door Palmen & Dassen notarissen aangegaan samenwerkingsverband, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Palmen & Dassen notarissen niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon onverhoopt mochten worden gemaakt. Een cliënt-opdrachtgever vrijwaart Palmen & Dassen notarissen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Palmen & Dassen notarissen ten behoeve van de cliënt-opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Palmen & Dassen notarissen.

5. Uitbreiding toepasselijkheid

Niet alleen Palmen & Dassen notarissen, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers en rechtsvoorgangers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Palmen & Dassen notarissen hebben verlaten.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

6. Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op de rechtsverhoudingen tussen Palmen & Dassen notarissen en haar cliënten zal het Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse bevoegde rechter (voor zover mogelijk die in het Arrondissement Maastricht), zal als rechter bevoegd zijn van enig geschil kennis te nemen, dat tussen Palmen & Dassen notarissen en een cliënt mocht ontstaan. Op de dienstverlening van Palmen & Dassen notarissen is de klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie hiervoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.