Familierecht en erfrecht

Voor wat betreft het familierecht en erfrecht, kunt u op ons kantoor terecht voor onder andere de volgende zaken:

 • advies inzake samenwonen, samenlevingscontracten en andere contracten tussen samenwoners;
 • advies inzake trouwen en huwelijksvoorwaarden;
 • advies inzake (echt)scheidingen, mediation, contracten/convenanten;
 • verdelingen van registergoederen, aandelen, goederengemeenschappen en nalatenschappen;
 • testamenten;
 • volmachten aan echtgenoot/kinderen om zaken te regelen (levenstestament);
 • schenkingen tussen bijvoorbeeld ouders en kind, zoals “de schenking op papier”;
 • leningconstructies ouders-kind, bijvoorbeeld bij aankoop woning door het kind;
 • estate planning, zoals uitgebreide keuzetestamenten en schenkingsconstructies;
 • afgifte verklaringen van erfrecht en opstellen aangifte erfbelasting;
 • afwikkeling nalatenschappen en successieaangiften;
 • mediation, bemiddeling bij persoonlijke of zakelijke conflicten;

en vele andere, vaak meer specifieke contracten en zaken.